● Văn phòng: 05 Trần Thanh Mại, Huế

● Số điện thoại: 0234-629-6688

● Địa chỉ email: contact@weddingguu.com